Phòng

Nhận phòng / từ 14:00
Trả phòng / đến 11:00

Chúng tôi có năm loại phòng thoải mái để cung cấp một môi trường phù hợp cho mọi mục đích và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có giá trị của chúng tôi. Chúng tôi có tổng cộng 246 phòng.